Berat Kandili nedir? Berat Kandili İle İlgili Ayet ve Hadisler

Berat Kandili nedir? Berat Kandili İle İlgili Ayet ve Hadisler

    Bir yıllık programa göre yürütülen mali faaliyetler, o programın esaslarına göre yıl sonunda kontrol ve teftiş edilir. Kar ve zarar hesapları tamamlandı. Kesin hesapların belirlenmesinden sonra bir sonraki yılın programı hazırlanır. Her yıl tekrarlanan bu kontrol ve denetimler sayesinde ekonomik hayatta istikrarlı ve sağlıklı bir gelişme elde etmek mümkün olmaktadır.

 

Berat Gecesinin Özellikleri ve Önemi

    Bu misalin ışığında manevi hayatımıza ve faaliyetlerimize bir göz atalım. Dünya, ahiret hayatını kazanmak için yaratılmış bir manevi ticaret yeri olduğundan, o ticaretle ilgili faaliyetlerin her yıl denetime tabi tutulması oldukça doğaldır. Bu teftişin ilk olayı üç kutsal ay dönemindedir. Berat Gecesi ile başlar ve Kadir Gecesi ile biter.

Berat Gecesinin Özellikleri ve Önemi

    Duhan Suresinin 2., 3. ve 4. ayetlerinin Berat Gecesi ile ilgili olduğu belirtilmektedir. İşte o ayetler:

    "Her şeyi apaçık bildiren Kitab'a andolsun ki, Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz ( her zaman ) uyarmak istedik. Hikmetin her işi onda ( o gecede ) apaçık bellidir."

    Bu ayetler hakkında iki görüş vardır. Tefsir âlimlerinin çoğunun görüşüne göre o mübarek gece Kadir Gecesi'dir. İkrime bin Ebi Cehil'in de aralarında bulunduğu bir grup alim, bu gecenin Berat Gecesi olduğunu söylüyor. Bu iki görüşü birleştiren bir başka görüşe göre ise, hikmet işleri Berat Gecesi'nde belirginleşmeye başlar ve Kadir Gecesine kadar devam eder. Bu hikmet işleri nelerdir ve bu ayet ne anlama gelir?

 

Yıllık Kader Programı

    İbn Abbas'tan nakledilen rivayete göre, hikmet işleri şu şekilde ayrılır:

    - Bir sonraki yıl gerçekleşecek olan olayların tamamı farklı melekler tarafından kitaplarda kayıtlıdır. Geçim kaynakları, ölüm zamanları, zenginlik, yoksulluk, ölümler, doğumlar hepsi o dönemde kaydedilir. Hatta o yılın hacılarının sayısı bile o dönemde farz kılınmıştır. Herkesin ve her şeyin kaderi kayıtlıdır.

    - Geçim ( rızık ) ile ilgili kitaplar melek Mikail'e ( as ) verilir.

    - Cebrail ( as ) meleğine savaşlarla ilgili kitaplar verilir.

    - Amel defteri, dünya semalarında görevli büyük melek olan İsrafil ( as )'e verilir.

    - Azrail ( as )'e ölüm ve musibetlerle ilgili kitap verilir.

Berat Gecesinin Özellikleri ve Önemi
 

    Fahreddin er-Razi'ye göre bu kitapların tertibi Berat Gecesi'nde başlar ve Kadir Gecesi'nde tamamlanır; her kitap sahibine teslim edilir.1

    Barat Gecesi'nin “bütün yılın mukaddes tohumu ve insan kaderinin programı gibi ve dolayısıyla Kadir Gecesi kadar mukaddes” olması bu anlama dayanmaktadır.2

    Kuran'ın Berat Gecesi'nde indirilmesiyle ilgili olarak şu açıklama yapılır:

    Berat Gecesi, Kur'an'ın bir bütün olarak Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildiği gecedir. İnzal denir. Kadir Gecesi'nde Peygamberimize ilk defa ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Tanzil denir.

Berat Gecesinin Özellikleri

    O geceyle ilgili tefsir kitaplarında şu açıklamalar yapılır: Vergisini ödeyen kimseye borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge verilir. Aynı şekilde Allah Teâlâ da mümin kulları için Berat Gecesi'nde beraat vesikaları yazar. O gecenin dört farklı adı vardır: “Kutsal Gece”, “Barat Gecesi”, “Beraat Gecesi” ve “Rahmet Gecesi”.

Berat Gecesinin Özellikleri ve Önemi

    "Berat" , bir şeyden azad olmak, beraat etmek, günah ve suçları olmamak demektir. "Barat" ise iki şey arasında hiçbir ilişki olmaması ve kişinin farzdan kurtulması veya farz olmaması anlamına gelir.O geceye denir. Berat Gecesi mü'minlerin günah yükünden kurtulacakları ve ilahi mağfirete kavuşacakları umulur.

    Bazı alimler hicretin ikinci yılında Mescid-i Aksa'dan Kâbe'ye kıble değişikliğinin ( Müslümanın namaz kılarken bakması gereken yön ) bu gecede meydana geldiğini kabul ettikleri için geceye ayrı bir önem vermektedir. Barat.3

    Berat Gecesi'nin beş farklı özelliği vardır.

1. Bütün hikmetli işler ayrı kılınmaya başlanır. 
2. O gece yapılan namaz ve ibadetlerin sevabı diğer gecelerden kat kat fazladır. 
3. İlâhi rahmet bütün dünyayı sarar. 
4. Allah'ın rahmeti ve mağfireti çoğalır. 
5. Peygamberimize tam şefaat yetkisi verilmiştir.

Berat Gecesinin Özellikleri ve Önemi

    Bir rivayete göre Rasûlullah ( s.a.v. ) Şaban ayının on üçüncü gecesinde ümmetine şefaat dilemiş; şefaatin üçte biri verildi. On dördüncü gece tekrar sordu; üçte ikisi verildi. On beşinci gece tekrar sordu; tamamı verildi. Ancak Allah'tan bir devenin kaçışı gibi kaçanlar bunun dışındadır...

    O gece Zemzem suyunun belirgin bir şekilde artması, o gecenin önemini kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanır.4

    Peygamberimiz bir hadisinde Berat Gecesi'ne şu şekilde dikkat çeker:

    "Şaban ayının 15. gecesinde geceleri uyanık kalın ve ibadet edin, gündüzleri oruç tutun. Güneş battıktan sonra Allah, rahmetiyle semaların ilkine iner ve şöyle buyurur:

    Af dileyen yok mu ki onları bağışlayayım? Kendilerine rızık vereyim diye rızık isteyen yok mu? Onları rahatlatabileceğim yargılanan kimse yok mu?

    Şafak sökene kadar böyle devam eder . 5

    O gece ilahi rahmet çoktur ve taşar. Barat gecesi, insanın kaderinin programı belirlendiğinde insana verilmiş eşsiz bir fırsattır. O geceden istifade eden, günahlarını bağışlamayı başaran, dileklerini Allah'tan samimiyetle isteyen ve musibetlerden O'na sığınan kişi çok şanslıdır. Öte yandan, dünyayı saran rahmetin tecellisinden yararlanamayan bir insan çok şanssızdır.

Berat Gecesinin Özellikleri ve Önemi

O gece affedilmeyenler

    O gece affedilmeyenlerden Peygamberimiz bir hadisinde şöyle bahsetmiştir:

    “Şüphesiz Allah, Şaban ayının on beşinci gecesinde her şeyi rahmetiyle kuşatır. Müşrikler ve kalbleri kin ve düşmanlık ile dolu olanlar dışında bütün mahlûklarını bağışlar.”6

    "Allah Teâlâ, kâhinler, sihirbazlar, kin besleyenler, alkolikler, ana-babasına zarar verenler ve zinada ısrar edenler dışında bütün Müslümanları o gecede bağışlar." 7

    “Allah Teâlâ, ana-babasına isyan edenler ve kendisine ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.”8

    Üç ay ( Receb, Şaban ve Ramazan ) dönemine farklı bir ruh ve anlamla giren Peygamberimiz, Şaban'a ayrı bir önem vermiş; Şaban'da diğer zamanlardan daha çok ibadet eder ve namaz kılardı. Şaban gününün çoğunda oruç tutar, Şaban gecelerinde daha farklı namaz kılar ve ibadet ederdi.

Berat Gecesinin Özellikleri ve Önemi

    Bir Berat Gecesi Hz. Âişe uyandı, fakat Peygamber'i yanında göremedi. Kalktı ve onu aramaya başladı. Peygamber'i Baki mezarlığının yanında başı göğe bakarken buldu. Peygamberimiz (sav), Berat Gecesi'nin faziletini Hz. Âişe'ye şöyle bildirmiştir:

       "Allah Teâlâ, Berat Gecesi'nde Benî Kelb koyunlarının kıllarından daha çok günahkârı bağışlayarak göklerin ilkine iner." 9

       Amellerin sevabı normal zamanlarda on misli verilirken, Berat gecesinde sevabın yirmi bin misli daha fazla verilir. Meselâ, Kur'ân'ın bir harfine diğer zamanlarda on sevap verilirse, Berat Gecesi'nde yirmi bin sevap verilir. 

    Dolayısıyla Berat Gecesi'nde samimiyetle gayret edersek, bir gecede elli bin yıllık bir ibadet hayatının sevabını kazanmamızı sağlayabilir.

    "Bunun için Kur'an okuyup, mağfiret dileyip salavat getirmemiz bize büyük sevaplar kazandıracaktır." 10

Berat Gecesinin Özellikleri ve Önemi

    Maddi hayatta olduğu gibi manevi hayatta da kişinin çalışma ve kazanma gücü sınırlıdır dersek, bunun da bir çözümü vardır. Aynı gayeyi paylaşan ve dünyada aynı gaye için yaşayan mümin kardeşlerimizle kuracağımız manevi bir şirket, bize hesap edemeyeceğimiz sonsuz bir manevi zenginlik kazandırabilir. Ayrıca maddi zenginlikte karlar hissedarlar arasında paylaştırılır ve azalır; manevî menfaatlerde, manevî faaliyetler nurlu olduğu için bu tür bir taksim söz konusu değildir; onların ışığı var. Işık azalmaz ve maddi şeyler gibi bölünmez.

Barat gecesinde ibadet

    O gecenin manevî değerinden dolayı namaz kılmak, Kur'an okumak, Allah'ın isim ve sıfatlarını zikretmek, mağfiret dilemek, muhtaçlara yardım etmek ve benzeri hayırları yapmak müstehabdır.

    İmam Gazali, İhya'da yüz rek'at namaz kılmakla ilgili bir rivayet olduğunu söylese de, hadis alimleri namazın sünnette bulunmadığını ve Kudüs'te kılındığını öğrendiklerini söylemektedir. Hicretten 400 yıl sonra. Hatta İmam Nevevî böyle bir namazın sünnette olmadığı için bid'at olduğunu söyler.

Berat Gecesinin Özellikleri ve Önemi

    Bunun yerine kaza namazlarını kılmak daha iyidir. Ancak, bunu yaparsanız, hiçbir ödülü olmadığı anlamına gelmez. İnsanların genellikle namaz kılmadığı bir zamanda namaz kılmaya meyilli olan kişilere hoşgörü göstermek faydalı olacaktır.

Berat Gecesi Namazı

    Peygamberimiz ( sav ) o gece Rabbine şöyle dua etmiştir:

    "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Seni gerektiği gibi övmekten acizim. Sen kendini övdüğün kadar yücesin." 11

Berat'ın duası

    Bazı büyük azizler şöyle dua ettiler:

    "Allah'ım! Benim adım mutlu insanların ( Cennet ehli ) isimleri arasında yazılıysa, adımı orada sabit tut. Eğer adım kötülerin ( Cehennemlik ) isimleri arasında yazıyorsa, adımı o listeden çıkar. Çünkü siz: "Allah dilediğini siler veya tasdik eder: Ana kitap O'nun katındadır" dediğiniz için.

    Bu idrak ve şuurla ihya edeceğimiz Berat Gecesini Cenab-ı Allah'tan niyaz edelim.

Referanslar

1 Hulasatu'l-Bayan. 13:5251. 
2 Şualar ( Işınlar ), s,426. 
3 TDİ"Barat" öğesi. 
4 Hak Dini Kur'an Dili, 5:4295 
5 Ibn Majah, Iqama, 191, 
6 Ibn Majah, Iqama, 191, 
7 at-Terghib wa't-Tarhib, 2:118. 
8 İbn Mâce, İkamâtü's-Salat, 191; Tirmizi, Savm, 38. 
9 Tirmizi, Savm:39. 
10 Şualar ( Işınlar ), s,426. 
11 et-Tergib ve't-Terhib, 2:.119, 120. 
12 er-Ra'd, 39; Mecmuatü'l-Ahzab, 1:597.

Önceki Konu4X4 ve 2X4 Araçlar Arasında Ne Fark Var?
Sonraki Konu14 Mart Tıp Bayramı nedir, nasıl ortaya çıkmıştır
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu