Neden Kadir Gecesi? Yılın En Önemli Gecesinin Önemi ve Erdemleri

Neden Kadir Gecesi? Yılın En Önemli Gecesinin Önemi ve Erdemleri

    İslam, belirli zamanları ve yerleri özellikle kutsal kılar. Bir mümin her an Allah'ı zikretmek, tesbih etmek gibi ibadetlerle meşgul olabilirken ( ‘ayakta, oturarak, yan yatarak’ 1 ), bazı zaman dilimlerinin kendisine has özel ve eşsiz nimetleri vardır. Aynı şekilde, yeryüzünün tamamı ibadet ve secde yeri kılındığı halde, bazı yerleri ( üç mescit gibi ) benzersiz bir şekilde kutsanmıştır. Bu da müminin psikolojisinde Allah'a yakınlaşmak için bu eşsiz fırsatları arama arzusu yaratır. Bu özlem birçok olumlu manevi duyguyu beraberinde getirir: huşu, hürmet, merak, beklenti, şevk, heyecan, umut ve hasret bunların hepsi şev kavramının kapsamına girer . 2

Kadir Gecesi, Yılın En Önemli Gecesinin Önemi ve Erdemleri

    Dijital oyun ve materyalist gafletin hakim olduğu bir çağda yaşadığımız günümüzde, ibadetler çoğu zaman günlük rutinimizin kısacık anlarına sıkıştırılmakta ve bu da kişiye tam bir dönüştürücü manevi deneyim sağlamamaktadır. Ciddi tapınma, dua etmek için sadece kısa bir an ayırmayı değil, aynı zamanda dualarımızın hayattaki yönümüzü belirlemesine izin vermeyi gerektirir. Böylece İslam, yoğun manevi deneyimler, dünyayı  ( dünya hayatını ) ve onun oyalanmalarını bir kenara bırakmayı içeren deneyimler için fırsatlar sunar. Bu fırsatların en büyüğü de mübarek ramazan geceleridir. Peygamber Efendimiz ( s.a.v. ) şöyle buyurmuştur: "Kim inanarak ve sevabını umarak Ramazan gecelerini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır." 3 Bu fırsatların başında ise Ramazan ayının son on gecesi gelmektedir. Peygamber'in eşi Âişe'nin anlattığına göre, "Son on gece başladığında, Allah'ın Rasûlü ( sav ) geceleyin ( namaz ve ibadet için ) uyanık kalırdı, ailesini uyandırır ve namaz kılmak için  kendini hazırlardı.” 4 İtikafın  ( mescide kapanma  Ramazan ayında da tavsiye edilmesi tesadüf  değildir  . Peygamber Efendimiz ( s.a.v. ),  Ramazan'ın son on gününün tamamında i'tikaf yapardı  . 5

 

Kadir Gecesi nedir? 

    Ancak bugüne kadar Kadir Gecesi olarak bilinen geceden daha fazla üzerinde durulan başka bir gündüz veya gece yoktur. Kuran'ın 97. suresi tamamen bu geceye ayrılmıştır:

    Muhakkak ki Biz, [ Kur'an'ı ] Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana ne bildirebilir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh, orada Rablerinin izniyle her iş için inerler. Huzur, sabahın doğuşuna kadardır.  ( 97: 1 - 5 )

    Enes bin Malik'in bildirdiğine göre, "Ramazan yaklaştı, bunun üzerine Resûlullah ( s.a.v. ) şöyle buyurdu: 'Bu ay size geldi ve içinde bin aydan daha hayırlı bir gece var. Kim ondan mahrumsa, bütün hayırlardan mahrumdur ve gerçekten mahrum olandan başkası onun hayrından mahrum değildir.” 6

Kadir Gecesi, Yılın En Önemli Gecesinin Önemi ve Erdemleri

    Kadir Gecesi'nin hangi gecede   meydana geldiği kesin olarak belirtilmemiştir. Peygamber Efendimiz ( s.a.v. ) “ Kadir Gecesini  Ramazan'ın son on gecesinin tek gecelerinde arayın” buyurmuştur. 7  Alimlerin işaret ettiği gibi, tam olarak ne zaman meydana geldiğinin bilinmemesinin çok büyük hikmetleri vardır. İbn Kudame el-Makdisi'nin ( ö. 620 H ) yazdığı gibi:

    Allah, bu geceyi ümmetinden gizledi ki, ona kavuşmak ümidiyle onu aramak ve ay boyunca ibâdet etsinler. Aynı şekilde Cuma gününün özel kabul saatini de gün boyunca duaların çoğalması için gizlemiş ve ism-i a'zm-ı ilâhî Esmâ'sı arasına gizlemiş ve O'nun rızasını taâatlerle gizlemiştir. insanlar onlar için çabalardı. Ve insanın ömrünü ve [ kıyamet gününün ] saatini gizledi ki, insanlar sürekli olarak hayırlarda çabalasınlar ve onlardan sakınsınlar. 8

 

Kadir Gecesi'nin teolojik önemi  

    İslam alimleri, 'Kadir ' kelimesinin   çeşitli anlamlara gelebilmesi ve her birinin kendi teolojik önemi olması nedeniyle, ' Kadir Gecesi ' adının arkasındaki anlam konusunda farklılık gösterirler .

"Kadir"in anlamı

     Bazı âlimler bu mübarek gece bağlamında ' kadir'i ' kader /kader' ( kader ) olarak tanımlamışlardır. Onlara göre bu, her insanın kaderinin belirlendiği gece olduğu anlamına geliyordu.  İnsanın rızkının, ömrünün ve diğer kritik meselelerinin bir sonraki yıl için mühürlendiği bu gece olurdu .

Kadir Gecesi, Yılın En Önemli Gecesinin Önemi ve Erdemleri

    Abdullah ibn Abbas ( Allah ondan razı olsun ) bunu desteklemek için şöyle dedi: “ Ümmü'l-Kitab'ta  ( Kur'an'ın Semavi nüshası )  Kadir Gecesi'nde  bundan sonra ne olacağı yazılıdır.  hayır ve şer, rızık ve ömür yılı. Hacıların haccı bile ( karar verilir ); ( bu gece ) falanca hac edecek' denilir.” 9

    Al-Hasan Al-Basri ( ö. 110 H ), Mücahid ( ö. 104 H ) ve Katadah ( ö. 117 H ) - üç ünlü erken Müslüman alim - bu görüşü paylaştılar ve "tüm işleri" dedikleri bildirildi. Ömür, amel, yaratılış ve rızık  Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde takdir edilmiş olup, gelecek yıl gerçekleşecektir.” 10

    İmam Nevevi,  Kadir Gecesi ile ilgili tartışmasını şu sözlerle sonlandırdı: “ Kadir Gecesi  olarak adlandırıldı  , yani: Kıyamet ve muhakeme gecesi ( insan işlerinde ). Doğru ve popüler olan bu anlamdır.” 11

    Diğer âlimler, ' Kadir'in anlamını   , gecenin şeref ve kudretinin büyüklüğüne işaret eden 'kuvvet' olarak tanımlamışlardır. 12 Bu görüşe benzer bir şekilde ' Kadir'in 'güç' olarak  yorumlanması   da bu gecede yapılan salih amellerin diğer gecelerde olabileceklerinden çok daha güçlü olması bakımındandır.

    İbn Useymîn şöyle demiştir: “Kişi, bilgisi olmasa da gecenin sevabına kavuşur. Çünkü Peygamber Efendimiz ( s.a.v. ) '  Kadir Gecesi'nde kim iman ve ümitle kıyam ederse mağfiret olunur' buyurmuş ve geceyi bilmelerini onların mağfiretine şart koşmamıştır. Eğer gecenin bilgisi gerekli bir faktör olsaydı, Peygamberimiz bunu açıkça ortaya koyardı.” 13

Kadir Gecesi, Yılın En Önemli Gecesinin Önemi ve Erdemleri

   Bu görüşe göre, geceyi bilmek, geceden feyiz almak için şart olmadığı için, bu gecede yapılan ibadetlerin sevabına kavuşmak için kulun kader ve kader kavramlarını anlaması da şart değildir. Tek yapmaları gereken, o gece ibadetlerini yapmaktır.

    Kadir Gecesi  bağlamında  ' Kadir'in bir başka anlamı da  ' kısıtlama' anlamını içerir. Bundan, meleklerin mübarek gecede yeryüzüne inerek yeryüzünü işgal etmesiyle yeryüzünün daraldığına işaret edildiği anlaşılmaktadır. Meleklerin bu inişine Kuran'da atıfta bulunulur ve melekler tipik olarak ışık, hidayet ve bereket gibi kavramlarla ilişkilendirildiğinden, Kadir Gecesi'nin ne kadar görkemli olduğunun bir  simgesidir. 14  Ayrıca melekler en yüksek gökleri işgal ettikleri için Kuran'da 'Allah'a yakın' olarak tanımlanmakta; henüz Kadir Gecesi'nde  Allah'ın bu gece yeryüzüne verdiği ilahi nimetlerin bilincinde olarak yeryüzüne inmek için Allah'tan 'izin istiyorlar'. 15  Bir rivayette Resulullah ( s.a.v. ) şöyle buyurmuştur: "Gerçekten bu gecedeki melekler, yerdeki çakıl taşları kadar çoktur." 16

    Kadir Gecesi, Peygamber Muhammed'in toplumu (  ümmeti ) için bir hediye olarak da tanımlanmıştır.  İmam Malik'in Muvatta'sında  şöyle bir hadis vardır: "Resûlullah'a ( sallallahu aleyhi ve sellem ) kendisinden önceki ( geçmiş ) ümmetlerin ömürleri veya Allah'ın dilediği şekilde gösterildi . Sanki kendi ümmetinden olanların ömürleri, kendilerinden öncekilerin uzun ömürleriyle yapabildikleri kadar çok salih amel yapamayacakları kadar kısalmıştı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi.” 17 

Kadir Gecesi, Yılın En Önemli Gecesinin Önemi ve Erdemleri

    Kadr-ı İlahiye ve Peygamber ümmetine eşsiz bir ibadet imkânı sağlamasına ilişkin yukarıda belirtilen önemine ek olarak , Kadir Gecesi'nin  Kuran'la  özel bir bağı da vardır. Kadir Suresi ( 97:1 ) ve Duhan Suresi'nde ( 44:3 ) Kuran'ın bu gece indirildiğinden bahsedilir. İbn Abbas bunu Kadir Gecesi'nde  Kur'an'ın bütünüyle en yüksek semadan en alt semaya indirildiğini ve  Beytü'l-İzzah  ( Onur Evi ) denilen özel bir odaya yerleştirildiğini söyleyerek açıklamıştır  . Oradan, yirmi üç yıl içinde kademeli olarak Hz. Muhammed'e nazil olmuştur. 18 Bu, vahyin yüce mertebesini vurgulamak ve bunun son vahiy olduğunu semavat ehline duyurmak içindir. 19  İmam Şa'bi ( ö. 105 H ) gibi diğer alimler tarafından da,  Hz. Kuran'ın Hazreti Muhammed'i ziyaret etmek. 20 

 

Kadir Gecesi neden ibâdet edilecek en hayırlı gecedir?

    Kadir Gecesi'nin Kadir  Gecesi olmasının, aynı zamanda üzerinde ibadet edilecek en faziletli gece olmasıyla ne alakası var? Meleklerin fermanla indiği gece neden ibadet edilecek en faziletli gecedir?

Duhan Suresi'nin giriş bölümünün tefsiri :

   Ha, Mim. Apaçık Kitab'a yemin olsun ki, Biz [ Kur'an'ı ] mübarek bir gecede indirdik. Doğrusu Biz, insanoğlunu her zaman önceden uyardık. O gece, emrimizle her hikmetli hüküm ( emr-i hakim ) bellidir. Muhakkak ki Biz, Rabbinden bir rahmet olarak her zaman [ elçiler ] gönderdik. Şüphesiz O, her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.  ( 44:1 - 6 )

   Bu pasaj , gelecek yıl için kaderlerin, kaderlerin ve hükümlerin indirildiği gece olarak Kadir Gecesi'nin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Ünlü Kur'an müfessiri Ebu'l-Thana' el-Alusi ( ö. 1270 H / 1854 M ), tefsirinde Allah'ın  O gecede her  hakim  hüküm bellidir" dediği zaman, Hakeem'in anlamı  muhamm'dir  , yani  "bu hüküm indikten sonra, ondan önce olduğu gibi değiştirilemez" demektir. 21 

Kadir Gecesi, Yılın En Önemli Gecesinin Önemi ve Erdemleri

    Kadir Gecesi,  en iyi rüyalarının gerçekleşmesi ve en kötü kabuslarının önlenmesi için dua etmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu, o yıllık hükmün kesinleştiği gecedir. Bir anlamda kaderin göklerden 'indirildiği' gecedir. Nasıl ki mahkeme salonunda hakimin kararını bekleyen bir kişi, hükmün kesinleşmek üzere olduğu anda en yoğun şekilde dua ediyorsa, aynı şekilde 

    Kadir Gecesi de  kişinin kaderini değiştirmek ( takdir ) için son fırsatın işareti olabilir. Bundan sonra kişinin  melekler defterindeki takdiri  , ancak daha önce değiştirileceği yazılmışsa değişir. Hadis alimi, İbn Hacer el-`Asqalani ( ö. 854 H) , Allah'ın meleklere verdiği şarta bağlı hüküm ( el-Kaza' al-Mu'allaq ) ile geri alınamaz hüküm ( el-Kaza' al-Mubram ) Tanrı ile olan  arasındaki farkı not eder.. 22  Meleklerin sahip olduğu kader kaydı değişebilir, çünkü Kuran'da "Allah dilediğini siler ve tasdik eder" ( 13:39 ) ve ( la yarudu al-qader illa al-du'a ).” 23   Ancak Levh-i Mahfuz'da ( levh-i mahfuz ) kişinin Allah katındaki kaydı değişmezdir. Böylece Kadir Gecesi  namazını kılan kişi bu kayıtlar gelecek yıl için kişinin kaderini belirlemeden önce, meleklerle olan kayıtlarının değiştirilmesine neden olabilir. Bu gecede yapılacak dua, hükmü değiştirmede en büyük güce sahiptir, dolayısıyla gece hem Kadir Gecesi hem de Kadir Gecesi'dir. Bu gece ile Allah'tan bağışlanma dilemek arasında da özel bir bağ vardır. Âişe, Peygamberimize sordu: “Yâ Resûlallah!
    
    Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilseydim , o gece ne diyeceğim?”

Kadir Gecesi, Yılın En Önemli Gecesinin Önemi ve Erdemleri

 Ve ona şunu söylemesi talimatını verdi:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

    Allah'ım! Sen çok affedicisin ve affetmeyi seversin. Öyleyse beni affet. 24

    Peygamber ( s.a.v. ) bize bu gece Allah'ın el-Afuww  ( En Bağışlayıcı )  ismini kullanarak Allah'a seslenmemizi emretti  ve bunun kader ile özel bir bağlantısı var . Bu İlahi İsmin dilsel anlamı, afüv ( bağışlama ) kökünün   dilbilimsel olarak silme ( el-mahuv ) ve silme ( el-tems ) anlamlarına geldiğine dikkat çekilerek açıklanır. 25  Böylece, bu gece Allah'a yaptığımız dualar, açıkça, O'nun, suçlarımızın sonuçlarını silmesi için bir yalvarışla bağlantılıdır. Kuran'da Allah'ın  afüv'ünün,  günahlarımızdan dolayı bize bir musibet yazılmasını engellediği bildirilmektedir:

    Ve sana musibet ( müsibebet ) isabet ettiren her ne ise, O, çokça affetmesine ( ya'füv ) rağmen, kendi ellerinle kazandıkların yüzündendir.  ( 42:30 )

    Dolayısıyla Kadir Gecesi'nin hükümleri,   günahlarımızın sonucu olan musibetlerle iniyor olabilir ve bu gece,   bu günahları ve bunun sonucunda ortaya çıkan hükmü ortadan kaldırmak için El-Afüvv'ün affını dilemek için özel bir fırsatımız var. gelecek yıl için kaderimizden.

Kadir Gecesi'nin sevabını aramak

    Kadir Gecesi  şüphesiz yılın en mübarek gecesi olduğuna göre, bunu kaçıran insan şüphesiz çok büyük bir hayır kaçırmış olur . 26 Pek çok âlim, günahtan öte kaçınılması gereken şeyin, o kıymetli gecede vakit geçirmek, insanlarla gereksiz yere sosyalleşmek, münakaşa etmek, alışveriş yapmak  vb . olduğunu zikretmiştir.  o andan itibaren zamanın nasıl harcandığı. Mü'min bir kimse, Rabbine itaat etmeye ve defterindeki salih amelleri artırmaya hevesli ise, bu geceyi  ibâdet ve taat ile geçirmeye gayret etmelidir. Bu ona kolaylaştırılırsa geçmiş günahları bağışlanır.

    Bu mübarek gecede nazil olan Alak Suresi, Kuran oku emriyle başlar, secde ve Rabbine yaklaşma emriyle biter. Bunda, gecenin nasıl geçirileceğine dair ilahi bir reçete vardır. Eş-Şafi'i ( ö. 204 H ), seleflerden bazılarının bu geceyi namazla, bazılarının Kuran'da, bazılarının da dua ile geçirmeyi tercih ettiğini  ve hepsinin Allah tarafından mükafatlandırıldığını söyledi. 27  Bu aynı zamanda  niyetin önemini de gösterir, çünkü kontrolünüz dışında bir nedenle geceyi yakalayamasanız bile, yine de bunun için tam olarak ödüllendirileceksiniz. Tam i'itkaf yapmak en iyisi olsa  da ( yani 10 günün tamamında mescitte inzivaya çekilin ), itikaf yapamasanız bile yapabileceğiniz birçok önemli şey  vardır .

    O gecede sadece  yatsı  ve  sabah namazını  cemaatle kılmak, kefelerini doldurmaya kâfidir. Peygamber ( s.a.v. ) şöyle buyurmuştur: “Kim  yatsı  namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısında ayakta durmuş gibi sevap alır. Kim  yatsı  ve  sabah namazını  cemaatle kılarsa, sanki bütün geceyi kıyamla ihya etmiş gibi sevap alır." 28 Ayrıca İmam Malik ( ö. 179 H ), Said ibn el-Müseyyeb'in ( ö. 94 H ) " Kadir Gecesi'nde Yatsı'da  bulunan  herkes ondan payına düşeni almıştır"  dediğini işittiğini rivayet etmiştir. 29 

Kadir Gecesi, Yılın En Önemli Gecesinin Önemi ve Erdemleri

    Bundan daha fazlasını yapmaya gücü yetiyorsa, bir sonraki adım, gece boyunca fazladan nafile namaz kılmaktır. Peygamber Efendimiz ( s.a.v. ) şöyle buyurmuştur: "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'nde namaz kılarsa  geçmiş  günahları bağışlanır." 30

Son olarak, daha önce de belirtildiği gibi,  31

    İşte burada, müminlerin Allah'ın bağışlayıcı sevgisini zikrederken, kendi affetme sevgilerini keşfetmelerinde bir fayda vardır. Peygamber ( s.a.v. ) ashabına şöyle buyurmuştur: " Size Kadir gecesini haber vermeye geldim,   fakat falancayı tartışır buldum ve ( arabuluculuk sürecinde ) gecenin ilmini benden kaldırdım. ” 32  Peygamber'in  Kadir Gecesi'ne özel bilgisi olduğu için İki kişi arasındaki iç çekişme nedeniyle ondan alınmış olması, insanlar arasındaki kinlerin onları gecenin affına ve mağfiretine kavuşmaktan alıkoyduğunu hatırlatır. Peygamber'in geceyi bilmekten perdelenmesi gibi, insanlar arasındaki kin nedeniyle, biz de Kadir Gecesi'nde başkalarına af dilemek ve birbirimizin kusurlarını görmezden gelmekle Allah'ın bağışlamasını keşfederiz  .

    Ve o bir gecenin sınırlı çabalarında bulunan başarı denkleminde, kurtuluşa giden ebedi yolda bulunan gömülü sonsuz merhamet vardır. Af dilemeyi sana emreden Allah, onu, en küçüğümüzün, en zayıfımızın bile sarf edebileceği bir zahmete isteyerek bağışlıyor. Hayırlı işler yapmanız için sizi sınırlı yıllarla yaratan Allah, size bir ömür ibadete eşdeğer günler ve geceler veriyor. 

Notlar

[1]  Kur'an 3: 191.

[2]  Peygamber, “Ey Allahım, sizden Yüzünüzü görmenin tatlılığını ve sizinle tanışmanın hevesini istiyorum” ( Sunan an-Nasa'i  1305 ) diye dua ederdi . İbn Kayyim tarif  shawq  “kendi sevdiği arayan kalbin yolculuk” olarak ( Tareeq el-Hijratayn Dar `Alam el-Fawa'id, vol .  1, s. 723 ). 

[3] Sunan an-Nasa'i  2192. 

[4] Sahih Müslim  1174. 

[5] Sahih Müslim 1171.  

[6] Sunan İbn Mace , 1644. 

[7] Sahih Buhari , 2017. 

[8]  İbn Qudamah, el-Muğni  ( Dar 'Alam al-Kütüb ), cilt .  4, p. 453. 

[9] Tafsir al-Baghawi  7 / 227-228. 

[10]  El- Beyhaki ,  Kitab Fada'il Al-Awqat , 213.

[11] Al-Majmoo 'Sharh Al-Muhadhab , 6/447. 

[12] Tafsir Al- Baghawi, 8/48. 

[13] Sharh Al-Mumta ' , 6/494. 

[14]  Kuran, 97: 4.

[15]  Kuran, 4: 174.

[16] Musnad Ahmad , 10734. 

[17] Muwatta Malik , 19: 706. Bu anlatım temelinde, bazı bilim adamları, İbn `Abdul-Barr ve El Nevevî gibi, iddia bu gecenin erdemli ödül Muhammed adlı özel olduğunu  Ümmet İbn Kesir ve İbn Hacer el-`Asqalani gibi diğer bilim adamları her ne kadar, bunun dışlayıcı olduğunu düşünmeyin ( bkz. Al-Zarqani, Muhammad Abdul-Baqi.  Sharh al-Zarqani `ala Muwatta Malik , 2003, s. 326 ). 

[18]  Mustadrak el-Hakim 3781,  Sunan el-  Nasa'i 11625, Sunan el-Bayhaqi 8521. Ibn Teymiyyah, bu vahyin yazılı bir formdan (  Levh al-Mahfudh'da ) yazılı bir forma (  Beyt al- '' ) İzzah ) Kuran'ı doğrudan Allah'tan duyup Peygamber'e götüren Melek Jibreel'i reddetmez  (  Mecmuü'l -Fetva 12 / 126-7 ). Böylece Kuran'ın sözlü vahyine ve Kuran'ın yazılı vahyine sahibiz.

[19]  Badr al-Deen al-Zarkashi,  Burhan fi Ulum al-Qur'an , cilt  . 1, s. 230.

[20]  Manna 'al-Qattan,  Mabahith fi `Ulum al-Qur'an , s. 97. Bu görüşlerin her ikisinin de aslında doğru ve uyumlu olduğunu açıklar. 

[21]  Al-Alusi, Abu'l-Thana '. Ruh al-Ma'ani  (  44: 4 ayetinin tefsiri ).

[22]  Asqalani, el-Hafız b. Hajar. Fath al-Bari li sharh sahih al-Buhar i . ( Kahire: Dar al-Rayyan li al-Turath, 1986 ) cilt. 10, p. 430. 

[23] Sunan İbn Mace ,  1:95. 

[24] Cami'l-Tirmizi , 3513. 

[25] Lisanü'l-Arap , 4/3019. 

[26]  Alimlerin çoğunluğu Kadir Gecesi'nin  Ramazan'ın son on gecesinde herhangi bir tuhaf gecede meydana gelebileceği görüşündedir  , bu da tüm bu geceler için tutarlı miktarda ibadet etmenin önemini gösterir. İbn Teymiye “garip geceler” Başlangıçta veya ayın sonundan sayılır olabileceği ilginç bir noktaya yapılmış ( e . G. ,  28 gece garip dolayısıyla da 30 gün Ramazan üçüncü dün gece kabul edilir ve edilememiştir ) ve bu nedenle bir  sh tüm on gecede ( gayret gayret ould Majmu' el-Feteva  / 284-285 25 ).

[27]  Bu, özellikle regl döneminde olan ve gecenin mükafatı  hala onlara tam olarak verildiği için kıyam yapamayan kadınlar için önemlidir  .

[28] Jami 'Tirmizi , 221. Benzer şekilde  Sahih Müslim , 656a. 

[29] Muwatta Malik , Kitap 19, Hadis 707. 

[30] Sahih Buhari , 1901. 

[31] Jami 'al- Tirmidhi, 3513. Makalenin önceki bölümlerinde tartışılan, s. 9.  

[32]Sahih Buhari , 49.

Önceki Konuİnsanın enerji içeceği alışkanlığı onu kalp yetmezliği ile hastaneye kaldırıyor
Sonraki KonuMitler ve Efsaneler
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu