Sinirin Mekanizması ve İşlevi

Sinirin Mekanizması ve İşlevi

Sinir sistemi ve endokrin sistem tarafından düzenleme

    Dokular ve organlar vücutta düzgün bir şekilde yer alsalar bile birbirleriyle iletişim kurmadıkça ve işbirliği yapmadıkça yaşam faaliyetlerini yürütemezler. Ek olarak, iç ve dış ortamdaki ve stresteki değişikliklere ( homeostaz veya homeostazın sürdürülmesi olarak adlandırılır ) derhal yanıt vererek her zaman stabil bir durumu sürdürmelidir.

    Bu rolü oynayan sinir ve endokrin sistemlerin düzenlemesidir.

Sinirin Mekanizması ve İşlevi

    Sinir, bilgiyi elektrik sinyalleri ( hücre içindeki ve dışındaki iyonların girişi ve çıkışı ) aracılığıyla hızlı bir şekilde işler. Öte yandan endokrin sistemde belirli bir yerde üretilen kimyasal maddeler ( hormonlar ) kan dolaşımında tüm vücut etrafında dolaşır ve hedef yerde düzenleyici bir etki yapar. Bu nedenle endokrin sistem tarafından yapılan düzenleme, sinir sistemi aracılığıyla yapılan düzenlemeye göre daha yavaştır.

 

Sinir sisteminin sınıflandırılması

    Sinir sistemi, her biri farklı bir işleve sahip çok sayıda sinir hücresinden oluşur.

    Anatomik ve fonksiyonel rollerine göre merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi olarak sınıflandırılır.

    Beyin ve omurilikteki sinir sistemine merkezi sinir sistemi, merkezi ve çevresel alanları birbirine bağlayan sinir sistemine ise periferik sinir sistemi adı verilir. Sinir sistemi, morfolojik açıdan ve fonksiyonel açıdan sınıflandırılır.

Sinirin Mekanizması ve İşlevi

    Merkezi sinir sistemi morfolojik olarak üç ana beyne bölünmüştür : üst beyin ( serebral korteks ), alt beyin ( mezenkimal, medulla, pons, orta beyin, serebrum, bazal çekirdek ) ve omurilik.

    İşlevi göz önünde bulundurulduğunda beyin, serebral beyin , beyin sapı ( interstisyel beyin, omurilik, pons, orta beyin ) ve küçük beyin olmak üzere ikiye ayrılır . Periferik sinir sistemi, somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olarak ikiye ayrılır.

    Somatik sinir sistemi morfolojik olarak beyin sinirlerine ve omurilik sinirlerine bölünmüştür, ancak işlevsel olarak motor sinirlere ( efferent sinirler ) ve duyusal sinirlere ( afferent sinirler ) bölünmüştür .

    Otonom sinir sistemi morfolojik ve işlevsel olarak sempatik sinirler ve parasempatik sinirler olarak ikiye ayrılır.

Sinirin Mekanizması ve İşlevi

 

Sinir sisteminin rolü

    Sinirler, ( 1 ) cildin ve vücudun çeşitli yerlerinden beyne bilgi gönderme rolü, ( 2 ) gönderilen bilgileri analiz eden, düzenleyen ve yargılayan ve bu bilgilere göre uygun kararları veren komuta kulesinin rolü ve ( 3 ) karar. Çevreye iletme rolü oynar.

 

Sinir Sistemi Nasıl Çalışır - Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi

    Merkezi sinir sistemi, vücudun çeşitli yerlerinden gönderilen bilgileri alan, analiz eden, düzenleyen, kararlar veren ve bu bilgilere uygun komutlar veren bir komuta kulesi görevi görür.

    Merkezi sinir sistemi kabaca ayrılabilir üst beyin, düşük beyin ve omurilik  seviyesinde hangi gibi işlem bilgi işlenir ve otomatik bilgi refleksleri gerçekleştirilir de omurilik düzeyinde .

    Alt beyinde ( beyin sapı, serebral beyin ) yaşam desteği için vazgeçilmez olan nefes alma< ve kalp atışı gibi aktiviteler bilinçsiz ve içgüdüsel olarak gerçekleştirilir.

Sinirin Mekanizması ve İşlevi

    Üst beyin ( serebral korteks ) aynı zamanda, motor düzenleme, duyusal biliş, zihinsel aktivite ve hafıza gibi gelişmiş bilgi işlemlerini gerçekleştirdiği beynin yüksek sinir fonksiyonu olarak da adlandırılır.

    Periferik sinir sistemi, somatik sinirler ve otonom sinirler olarak ikiye ayrılır.

    Somatik sinirler, ağrıyı ileten sinirlerden ( duyusal sinirler ) ve hareket eden uzuvlar ( motor sinirler ) gibi harekete katılan sinirlerden oluşur ve ayrıca hayvan sinirleri olarak da adlandırılır.

    Otonom sinirler , nefes alma, dolaşım ve sindirim gibi bitki işlevlerinde yer alan sinirlerdir ve ayrıca niyetten bağımsız olarak çalıştıkları için bitki sinirleri olarak da adlandırılırlar.

    Hem somatik sinir hem de otonom sinir, beyin ve omurilikte kendi işlevlerine göre kontrol odalarına sahiptir ve onlara bilgi gönderip onlardan komutlar alır.

 

Nöronların yapısı ve işlevi

Sinirin Mekanizması ve İşlevi

    Bir siniri oluşturan birim, ister merkezi sinir ister periferik sinir olsun, bir nörondur ve nöronlar sinir sistemini oluşturmak için toplanır. Bir nöron , bir sinir hücresi ve onun çıkıntısı olan sinir lifinden oluşur. Çıkıntılar, dendritik çıkıntılar ve aksonlardan oluşur.

    Sinir hücrelerinin bir çekirdeği vardır ve hücre beslenmesinde ve metabolizmasında merkezi bir rol oynar . Çıkıntılar ( dendritik çıkıntılar ve aksonlar ) sinir hücrelerinden uzanır ve uzunlukları birkaç μm ila 1 m arasında değişir. Hem dendritik çıkıntılar hem de aksonlar heyecan verir, ancak yönleri farklıdır.

    Yani, dendritik süreç sinir bilgisinin sinir hücresine ( afferent ) aktarılmasında rol oynar ve akson( genellikle sinir lifi uzun çıkıntılı ekseni ifade eder ) sinir hücresinden uca bilgi iletir ( Efferent ) bir rol oynar.

    Bazı sinir hücrelerinde yüzlerce dendritik çıkıntı vardır, ancak sinir hücresi başına yalnızca bir akson vardır. Bazı aksonların aksiller yan dalları vardır, ancak tüm aksonlar uçlarına yakın dallanır ve akson terminalinde sona erer.

Sinirin Mekanizması ve İşlevi

    Sinir lifleri, silindirik miyelin kılıfındaki ( Zuisho ) aksonların çevresini çevreleyen Sayajo ( kılıf ) ( miyelin kılıfı olarak adlandırılan bir kaplama ile sarılı ) miyelinli sinir lifleri ve miyelinsiz sinir lifleri Bölünmüştür. Periferik sinirin medüller kılıfı Schwann hücrelerinden oluşur ve merkezi sinirin medüller kılıfı seyreltik glial hücrelerden ( bir tür glial hücre ) oluşur.

 

Miyelinli sinir liflerinin yapısı ve özellikleri

    Miyelinli sinir lifleri, lipitten zengin miyelin olan miyelin kılıfı ( miyelin ) ile kaplıdır. Medüller kılıf büzülür ve yer yer kaybolur. Miyelin kılıfının kaybolduğu kısım Ranbie daralma halkasıdır ( Ranvier düğümü ).

    Medüller kılıf, bir yalıtkan görevi görür ve bitişik sinir lifleri ile kesişmeyi önler. Ayrıca sinirlerin korunmasına da yardımcı olur.

    Bir dürtü ( aktif potansiyel ) olan sinir bilgisi, medüller kılıf bulunmayan miyelinsiz sinirlere kıyasla, yüksek elektrik direnci ile medüller kılıf üzerinden atlayarak Rambie'nin sıkma halkasından sıkma halkasına ( atlama iletimi ) atlayarak iletilir. , Bilgileri hızlı bir şekilde aktarabilir.

    Hızlı uyarım iletimi gerektiren motor ve duyu sinirleri miyelinlidir ve fazla hız gerektirmeyen otonom sinir sistemleri miyelinsizdir.

 

Sinir sistemi bilgi aktarım yöntemi

    Sinirsel bilgi elektriksel ve kimyasal olarak iletilir.

Sinirin Mekanizması ve İşlevi

    Sinir sistemi söz konusu olduğunda, sinir lifleri üzerindeki hızlı bir elektriksel fenomen ( aynı zamanda aktivite potansiyelinin iletimi veya uyarılma iletimi olarak da adlandırılır ), nöronlar ( sinaptikboşluk ) ile bir nöron ve efektör ( sinir kası birleşimi ) arasında bir boşluğa neden olur . Sinaptik yarıklar kimyasallar ( belirli nörotransmiterler ) tarafından oluşturulur ve bilgi, merkezden çevreye ve çevreden merkeze hızla iletilir.

    Elektriksel bir fenomen sinir lifleri yoluyla iletildiğinde , buna iletim denir ve kimyasal bir aracı, sinaptik yarık yoluyla bilgi ilettiğinde buna iletim denir.

 

Sinir liflerinin uyarılma iletimi - elektriksel bilgi iletimi 

    Hücre zarı bir fosfolipid çift ​​tabakasından oluştuğu için iyonlar zarı geçemez. Bununla birlikte, birçok farklı iyon kanalı proteini hücre zarına gömülüdür ve iyonlar bu kanaldan girip çıkabilir.

    Dinlenme anında hücrenin içi negatif , dışı ise pozitiftir . Bunun nedeni, yalnızca potasyum iyonu ( K + ) kanalının dinlenerek açılmasıdır, bu da hücredeki çok büyük miktarda K + 'nınhücre dışına yayılmasına neden olur . Pozitif iyonlar yayıldığı için sinir lifli zarın içi negatif hale gelir.

Sinirin Mekanizması ve İşlevi

    Durgun zara bir uyarı uygulandığında iyon geçirgenliği değişir ve önce sodyum iyonu ( Na + ) kanalı açılır. Na + , hücrenin dışında ezici bir çoğunlukla mevcut olduğu için, Na + hücreye dışarıdan akar. Na + pozitif bir iyon olduğu için hücre içi potansiyel negatiften pozitife doğru eğilir ve iç ve dış potansiyeller tersine çevrilir ( depolarizasyon ).

    Sonunda Na + kanalı kapanır ve potansiyele bağlı K + kanalı açılır. Ardından, K + dışarı akar ve hücre içi potansiyel orijinal dinlenme potansiyeline geri döner. Bu aktivite potansiyelleri serisi, bitişik hücreleri uyarır ve bilgiyi ( heyecan ) birbiri ardına, bir sinir lifi olan aksonun sonuna doğru yayar. 

    Medüller kılıf yüksek elektriksel yalıtıma sahip olduğundan burada bir iyon akışı oluşturmak mümkün değildir, ancak Lambier'in boğulma halkasında medüller kılıfın kesintiye uğradığı bir iyon akışı ( aktif potansiyel ) oluşur. Bu nedenle gaz kelebeği halkasından gaz kelebeği halkasına heyecan ( aktivite potansiyeli ) atlar ve heyecan iletimi hızlanır.

 

Sinaptik yarıkların iletişimi - Kimyasal aracılarla bilgi iletme yöntemi 

    Heyecan aksonun terminaline yayıldığında, presinaptik zarı depolarize eder ve terminal veziküllerde depolanan belirli kimyasal aracıların salınmasına neden olur. Açığa çıkan kimyasal aracı, sinaptik yarığı yayar ve postsinaptik membrandaki kimyasal aracıya özgü reseptörlere bağlanarak bilgiyi iletir.

    Sinapslardaki kimyasal iletim , salım vericisine bağlı olarak heyecan ( uyarıcı iletim ) veya baskılayıcı ( baskılayıcı iletim ) iletebilir .

Sinirin Mekanizması ve İşlevi

    Sinir lifleri üzerindeki tüm iletişim yöntemleri ortak olsa da ( aktif potansiyelin yayılmasıyla ), heyecan ve baskılama gibi farklı reaksiyonlara neden olabilen kimyasal aracı ve alımdır. Reseptörlerdeki farklılığa bağlıdır. Sinaptik iletimle ilgili ayrıntılar " Biyolojik İşlevlerin Kontrolü- Sinaptik İletim  " bölümünde açıklanmaktadır .

    Kimyasal aracılarda ( aynı zamanda nörotransmiterler olarak da adlandırılır ) uyarıcı ve inhibe edici vericiler vardır ve bilimdeki gelişmeler, kimyasal aracıların yapılarını ve bunların reseptörlerini birbiri ardına keşfetmiştir.

    Tipik kimyasal aracılar arasında asetilkolin, noradrenalin, dopamin, serotonin, glutamik asit, gama aminobütirik asit ( y-aminobütirik asit; GABA ), glisin, N-metil-D-aspartik asit ( NMDA ), çinik asit, ATP, adenosin bulunur. Nitrojen monoksit ( NO ), Madde P, Enkefarin, Nöropeptid Y, Basopressin, vb. Ve daha pek çoğu bulunur.

UYARI! Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.
Önceki KonuDünyanın En Güzel Havalimanları
Sonraki KonuYer ve Göklerin Ayetleri
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun...
Yorum Yapın
E-posta hesabınız yayınlanmıyacaktır.
Web site zorunlu değildir.
Güvenlik kodu